OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)

Vážení, dovolujeme si vám touto cestou poskytnout informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých nám vámi, našimi klienty, či zájemci o naše služby. Zejména vás chceme seznámit s vašimi právy a srozumitelně vám poskytnout informace o zpracování osobních údajů, jak vyplývají z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako „GDPR“)

Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Jsme obchodní korporací – RECOT s.r.o, se sídlem Tatiná 88, Tatiná, PSČ 330 11, IČ: 06042180, DIČ: CZ06042180, zapsanou v OR vedeném KS v Plzni, oddíl C, vložka 34504. Kontakt: info@jaroslavbenes.cz.
(dále jen „Správce“).

Jaký je původ údajů a jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete, a to (nejčastěji) v souvislosti s uzavřením smluvní dokumentace mezi vámi a námi, popř. v souvislosti s nabídkou služeb v oblasti konzultačních, poradenských a realitních služeb.
Informace nám můžete poskytnout při osobním setkání, telefonicky, písemně (např. i prostřednictvím sms), e-mailem či dalšími komunikačními kanály. Pro úplnost uvádíme, že předpokládáme, pravdivost a aktuálnost všech údajů, které nám sami poskytnete a že v případě, kdy dojde ke změně vašich údajů, budete nás o ní bez zbytečného prodlení informovat a my jsme mohli vše aktualizovat.

Některé Vaše osobní údaje můžeme získat i z veřejných zdrojů, např. z některého z veřejných rejstříků. V určitých případech získáváme Vaše osobní údaje i od jiných správců, o tom jsme ale povinni Vás informovat.

Osobní údaje, které zpracováváme:
– E-mail
– jméno, příjmení, titul
– adresa trvalého pobytu
– doručovací adresa
– datum narození
– rodné číslo
– IČ, DIČ
– telefonní číslo
– informace o poskytnutých službách
– číslo bankovního účtu
– informace o provedených platbách
– váš rodinný stav
– pohlaví
– údaje o nemovitých věcech (ve spojení s dalšími údaji).

Proč zpracováváme vaše údaje, pro jaký účel a jak dlouho?

Účel a doba zpracování osobních údajů:
I. Za účelem plnění smluvních povinností (a uzavření smlouvy)
Abychom s vámi mohli uzavřít smluvní dokumentaci a vést i s tím související komunikaci s vámi, zpracováváme tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, rodné číslo či datum narození, telefon, email, adresa trvalé bydliště, doručovací adresa, u společností IČO, DIČ.
Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností ze smlouvy či jiného smluvního dokumentu uzavřených mezi námi a vámi. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu.
K tomuto účelu osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

II. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů
Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví a daňového práva, zpracováváme tyto údaje: Jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, místo a země narození, pohlaví, trvalý pobyt, státní občanství, obchodní firma, IČ, DIČ, sídlo/místo podnikání, průkaz totožnosti, vydal/platnost do
Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.

III. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů našich nebo třetí osoby
Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací, zejména se však::
– zajištění ochrany a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv a nebo způsobené újmy. Pro tyto účely uchováváme data po dobu 5 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
– informování o novinkách a službách (přímý marketing), které v budoucnu připravíme a budeme se domnívat, že by vás mohly zajímat. Pro tento účel jsou zpracovávány kontaktní údaje obsažené ve smlouvě.

Komu můžeme zpřístupnit vaše osobní údaje?
Pro poskytování kvalitních služeb i splnění zákonných povinností využívám další subjekty (v pozici zpracovatelů). Zejména se jedná o externí účetní, spolupracující advokátní kancelář, spolupracující realitní makléře/kanceláře, poskytovatele datových úložišť, softwarových aplikací, webových a cloudových služeb.
Aby vaše údaje zůstaly v bezpečí, dochází k předání pouze nezbytně nutných údajů, a to na základě smluv se zpracovateli (tzv. Zpracovatelských smluv), kde je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů.
Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Jaká jsou vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
Právo na přístup k osobním údajům, tj. právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování. S tímto souvisí rovněž vaše právo na kopii vašich osobních údajů zpracovávaných Správcem, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu osobních údajů, tj. právo požádat o opravu nepřesných osobních údajů (a naši povinnost tuto opravu provést bez zbytečného odkladu), které se vás týkají.
III. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“), tzn. v případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali vaše osobní údaje. Existují však výjimky (stanovené v čl. 17 GDPR), kdy se výmaz neprovede.
Právo na omezení zpracování – v určitých případech (stanovené v čl. 18 GDPR) máte právo požadovat po nás omezení zpracování vašich osobních údajů.
Právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat své osobní údaje (za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR) a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.
Právo vznést námitku – v případech, kdy osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudeme údaje zpracovávat, pokud náš oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
VII. Právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy pokud se domníváte, že dochází k porušování vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

Jak jsou u nás vaše údaje zabezpečeny?
Uložení dat, tedy vaše osobní údaje v elektronické podobě je činěno prostřednictvím softwarového zabezpečení, jehož přístup je chráněn přístupovým heslem. Uložení vašich dat a kontaktních údajů v mobilním telefonu (či jiném mobilním zařízení, např. notebook, tablet, apod.) je chráněno přístupovým heslem určeným vlastníkem daného zařízení.
Listinné podoby dokumentů, jež obsahují vaše osobní údaje a data dle shora uvedeného jsou chráněny uložením do archivu listin, kde vstupní dveře jsou jištěny uzamykatelným zámkem a přístup k těmto mají jen správcem určené osoby.

V případě další dotazů ke zpracování vašich osobních údajů je možné nás kontaktovat na e-mailu info@jaroslavbenes.cz
Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách http://garantnajmu.cz/gdpr
Toto znění je účinné od 25.5.2018